martes, 7 de agosto de 2007

Encore - Layover - 2004 - (192kbps - group rls)Ì██████ | 01 | Skit (Airport) | 0:33 | ██████¦
Ì██████ | 02 | Layover | 2:41 | ██████¦
Ì██████ | 03 | Break Bread | 4:39 | ██████¦
Ì██████ | 04 | Step It Up | 3:15 | ██████¦
Ì██████ | 05 | Zigga Zigga | 3:04 | ██████¦
Ì██████ | 06 | Traditional Slick Talk | 4:32 | ██████¦
Ì██████ | 07 | The Schizm | 3:42 | ██████¦
Ì██████ | 08 | Home | 5:32 | ██████¦
Ì██████ | 09 | Real Talk | 4:19 | ██████¦
Ì██████ | 10 | Chocolate Popcorn | 4:23 | ██████¦
Ì██████ | 11 | Essentially Yours | 3:12 | ██████¦
Ì██████ | 12 | City Livin | 5:28 | ██████¦
Ì██████ | 13 | Faithful | 3:52 | ██████¦
Ì██████ | 14 | Layover Outro | 3:00 | ██████¦
Ì▓█████ | | | | █████▓¦
Ì██████ '================================================|=======| ██████¦
Ì█████▓ Total time:| 52:12 | ▓█████¦


Password: http://rapalitos.blogspot.com/

Si les gusta el disco, porfavor consideren Comprarlo.
If You Like it, Please Buy IT